اندازه‌گیری

 
در علوم فیزیکی، تضمین کیفیت و مهندسی، به ابزارهایی که برای بیان‌ و مقایسهٔ کمیت‌های فیزیکی اجسام و پدیده‌های دنیای واقعی ابزار اندازه‌گیری گفته می‌شود.

برای تعریف اجسام و رویدادها به صورت استاندارد، نیاز به استفاده از یکاها هست و روند اندازه‌گیری اعدادی را در اختیار می‌گذارد که مرتبط با موارد مورد مطالعه هستند. ابزارها و روش‌های آزمودن که روش استفاده از ابزارها را تعریف می‌کند، مقدار متوسط رابطهٔ بین عددها و یکاها را مشخص می‌کند. معمولا خطای ابزار و خطای کاربر در استفاده از این ابزارها وجود دارد. دانشمندان و مهندسین و به طور کلی تمام افراد از روش‌های اندازه‌گیری مختلفی برای شرح محیط اطراف خود استفاده می‌کنند که شامل ساده‌ترین موارد مانند خط‌کش تا پیچیده‌ترین آن‌ها مانند میکروسکوپ الکترونی و شتاب‌دهنده ذره‌ای می‌شود.

Go to Top