هواکش هفت پر فلزی سری ایلکا

مدل فن حجم هوادهی (m3/h) قطرپروانه(cm) دور موتور(RPM) توان (W) شدت صدا(dB) جزییات
VIK-30L4T 2200 30 1400 125 59  مشاهده
VIK-30L4S 2100 30 1350 120 58  مشاهده
VIK-30V2S 2000 30 2050 140 68  مشاهده
VIK-30L6S 1500 30 940 78 50  مشاهده
VIK-35L4T 3000 35 1360 170 63  مشاهده
VIK-35L4S 2800 35 1320 155 62  مشاهده
VIK-35L6S 2050 35 920 105 53  مشاهده
VIK-40T4T 4200 40 1400 230 65  مشاهده
VIK-40T4S 4100 40 1380 240 65  مشاهده
VIK-40L4T 3450 40 1320 170 63  مشاهده
VIK-40L4S 3300 40 1300 165 63  مشاهده
VIK-40L6S 2400 40 920 104 53  مشاهده
VIK-45T4T 5400 45 1380 330 70  مشاهده
VIK-45T4S 5300 45 1340 310 69  مشاهده
VIK-45T6S 4300 45 880 175 59  مشاهده
VIK-45L4T 4000 45 1320 185 65  مشاهده
VIK-45L4S 3700 45 1250 170 63  مشاهده
VIK-45L6S 2700 45 920 105 54  مشاهده
VIK-50Z4T 7800 50 1380 620 71  مشاهده
VIK-50Z4S 7600 50 1320 610 69  مشاهده
VIK-50T4T 6000 50 1350 295 69  مشاهده
VIK-50T4S 5900 50 1320 300 70  مشاهده
VIK-50T6S 4100 50 920 120 62  مشاهده
VIK-60Z4T 9600 60 1380 620 70  مشاهده
VIK-60Z4S 9000 60 1300 600 70  مشاهده
VIK-60Z6S 6600 60 950 230 62  مشاهده
VIK-63Z4T3-4 17000 63 1350 1500 74  مشاهده
2-VIK-63Z6T3 12000 63 890 640 65  مشاهده
VIK-63Z4T 10200 63 1390 550 72  مشاهده
VIK-63Z4S 9800 63 1330 540 70  مشاهده
VIK-63Z6T 7000 63 950 220 60  مشاهده
VIK-63Z6S 7000 63 950 230 60  مشاهده
VIK-70Z6T3-4 14200 70 920 920 65  مشاهده
VIK-70Z6T3-2 12200 70 920 560 72  مشاهده
VIK-80Z6T3-4 17200 80 880 1200 78  مشاهده