کپی بر ولیو VRT-101

انبر لوله مویی VRT -101 را می‌توان برای برش لوله‌مویی 1~3 میلی‌متر استفاده کرد.