آئين كار روش چيدن كالا در سردخانه مواد غذائي

هدف از تدوين اين آئين كار، تعيين روش چيدن كالا در سردخانه‌های موادغذائي ( اعم از بالاي صفری و زير صفری ) است كه در آن از باكس‌پالت و ليفتراك استفاده مي‏‌شود.

  2 – دامنه كاربرد

 اين آئين كار در مورد روش چيدن كالا در سردخانه مواد غذائي مختلف با توجه به توان سرمازايي تجهيزات سردخانه براي نگهداري كالاهاي معين در شرايط مناسب (دما، رطوبت نسبي، سرعت گردش هوا و حجم جابجائي آن) كاربرد دارد.

  3 – تعاريف و اصطلاحات

 در اين آئين كار، واژه‏‌ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي‏شود:

 3 – 1 – سردخانه موادغذائي: به آيين كار شماره 16-1899 ايران (ساختمان، تأسيسات، تجهيزات فني، بهداشت و نگهداري سردخانه موادغذائي) مراجعه شود.

 3 – 2 – توان سرمازائي تجهيزات سردخانه: به آيين كارهاي شماره 16-1899 و 2720 ايران (محاسبه بار برودتي سردخانه مواد غذائي) مراجعه شود.

 3 – 3 – دما: به استاندارد شماره 2199 ايران (شرايط فيزيكي نگهداري ميوه و سبزيجات در سردخانه و روش اندازه‏‌گيري آنها) و آيين كار شماره 3038 ايران (آيين كار اندازه‏‌گيري دماي مواد غذائي منجمد) مراجعه شود.

 3 – 4 – رطوبت نسبي: به استانداردهاي شماره 2199 و 692 ايران (گوشت، ماهي، ماكيان و تخم مرغ) مراجعه شود.

 3 – 5 – گردش هوا: به استاندارد شماره 2199 ايران مراجعه شود.

 3 – 6 – باكس پالت: عبارتست از نوعي قفسه پايدار به منظور گذاشت و برداشت مواد غذائي.

 3 – 7 – ليفتراك: دستگاه مخصوص جابجايي و چيدن كالاهاي مورد نگهداري در سردخانه طبق مفاد بند آئين كار 16-1899 ايران.

4 – ظروف مناسب براي جابجائي، چيدن و نگهداري موادغذائي

 ظروفي كه براي نگهداري انواع موادغذائي در سردخانه به كار مي‏رود بايد مطابق با مشخصات ذكر شده در استانداردها و آيين كارهاي مربوطه باشد.

 يادآوري؛ در مورد نگهداري آن دسته از موادغذايي كه استاندارد يا آيين‌كاري براي آن تدوين نشده است بسته‌بندي بايد مناسب با ويژگيهاي كالا و نگهداري آن در سردخانه باشد.

  5 –  روش چيدن كالا در سردخانه مواد غذائي

 در مورد روش چيدن كالا در سردخانه توجه به نكات زير ضروري است:

 5 – 1 – گردش هوا – به منظور تأمين گردش مناسب هوا فواصل زير بايد رعايت گردد .

 – فاصله باكس پالتها از جداره‏هاي سالن نگهداري حداقل 20 سانتيمتر باشد .

 – فاصله بين باكس پالتها حداقل 10 سانتيمتر باشد .

 – فاصله باكس پالتها از سقف بايد به گونه‏اي باشد كه سطح رويي كالاهاي چيده شده پايين‏تر از سطح زيرين بادزنها باشدد 4

 5 ـ 2 ـ خالي گذاشتن زير تجهيزات سرمازا ـ زير تجهيزات سرمازا به دلايل زير نبايد كالايي چيده شود :

 – جلوگيري از ضايعات احتمالي ناشي از برفك‏زدايي

 – دسترسي آسان مسئولان فني به تجهيزات سرمازا

 – امكان مانور ليفت تراك

 5 ـ 3 ـ دسترسي آسان جهت كنترل كيفي كالا ـ بمنظور دسترسي آسان جهت كنترل كيفي كالا از نظر ماندگاري و حفظ ارزش غذائي و … بايد راهروهايي پيش‏بيني گردد. براي اين منظور دو روش پيشنهاد مي‌شود.

 5 ـ 3 ـ 1 ـ دسترسي كم; يك راهرو با عرض حداقل 70 سانتيمتر در وسط سالن عمود بر راهروي ارتباطي خارج سالن و يك راهرو با عرض حداقل 50 سانتيمتر در عقب سالن منظور مي‏‌شود.

 در هر صورت نبايد بيش از شش رديف باكس پالت بدون راهرو در كنار هم چيده شود .

 5 – 3 – 2 – دسترسي زياد; بين هر دو رديف باكس پالت حداقل 50 سانتيمتر فاصله و يك راهرو با عرض حداقل 50 سانتيمتر نيز در انتهاي سالن منظور مي‏شود . اين روش براي كالاهائي است كه به بازديد گسترده و مكرر نياز دارند.

 5 – 4 – خارج كردن كالا به ترتيب ورود – 5 براي امكان خروج كالا به ترتيبي كه وارد شده بايد راهروئي در مقابل در ورودي سالن منظور نمود كه عرض آن با توجه به مانور ليفتراك حداقل 220 سانتيمتر باشد. ضروري است هنگام بارگيري باكس پالتها به صورت ستوني در دو رديف از عقب سالن به سمت راهرو ارتباطي روي هم چيده شوند.